FELELŐSEN MAGADÉRT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Felelősen Magadért Egyesület (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 35. fszt.1.; nyilvántartási szám: 01-02-0016736; a továbbiakban „mi”, „minket” vagy a „Egyesület”) megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, hogy a www.feme.hu honlapunk (a továbbiakban „Honlap”) felhasználóinak, látogatóinak és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat (a továbbiakban „Szolgáltatások”) igénybevevőinek (a továbbiakban „Érintettek”) személyes adatait miként kezeljük. Szolgáltatásainkat 16 év alatti Érintettek (a továbbiakban „fiatalkorúak”) nem jogosultak használni, és kérjük, hogy fiatalkorúak semmilyen személyes adatukat ne adjanak meg az Egyesület számára.

Kérjük, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót Honlapunk általános Felhasználási Feltételeivel és a Süti Tájékoztatóval együtt olvassa át.

A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatkezelési Tájékoztatóját, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatkezelési Tájékoztató legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatkezelési Tájékoztató tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ?

Az adatkezelő az Egyesület. Az Ön személyes adatát az Egyesület az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel összhangban kezeli.

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A Honlap célja, hogy az Érintettek egészségügyi problémáik felismerésében és kezelésében tudatosabbá váljanak. A Honlapon e célból szakmai tartalmakat és személyes történeteket osztunk meg. Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy az Ön által kért Szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek, illetve az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt követően kommunikálni tudjunk Önnel. Az Ön mint Érintett személyes adatait munkatársaink kezelik, azokat mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira használjuk fel.

Az adatkezelések és azok céljai az alábbiak lehetnek

a) Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan adatkezelés történhet abból a célból, hogy teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;
b) a Szolgáltatásaink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;
c) ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása; vagy
d) panaszkezelés, valamint az általános Felhasználási Feltételeink, Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk érvényre juttatása.

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és Süti Tájékoztatóban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul, az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása. Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön az általunk, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, azt eredményezheti, hogy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani. Amennyiben bármilyen kommunikációnk közvetlen üzletszerzési („direktmarketing”) elemet – ideértve a hírlevelek küldését is – tartalmaz, úgy azzal kapcsolatosan külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK?

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük.

  • Név (vezetéknév és keresztnév). Ezen információk alapján tudjuk azonosítani Önt.
  • E-mail cím. Ennek az információnak a segítségével azonosítjuk Önt és válaszolunk a megkeresésére. Az e-mail címeket Szolgáltatásaink minőségére vonatkozó visszajelzések kérésére és ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására is használjuk.
  • Üzenetre vonatkozó információ. Az Egyesület számára üzenetében önkéntesen megadott személyes adatok, illetve esetleges különleges személyes adatok (egészségügyi személyes adatok) megismerésével tudunk Önnek személyre szabott választ adni a megkeresését követően. Rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.
  • Általános használatra vonatkozó információ. Olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön miként veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás (beleértve az IP címeket, a látogatás idejét, a meglátogatott oldalakat, oldalakon tett interakciókat, korlátozott részletezettségű helyadatokat, a felhasználó eszközét és szoftverét, első vagy újbóli meglátogatás tényét, forgalmi információkat). Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.

Szolgáltatásainknak nem célja, hogy az Érintettektől – és az Érintett által önmagáról, esetleges panaszaival, tapasztalataival kapcsolatos információkérés céljából önkéntesen, megadott adatok kivételével – különleges személyes adatokat gyűjtsünk.

HASZNÁLUNK SÜTIKET?

Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is.
A süti olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak.
További információkért a Honlapokon használt sütikről, kérjük, olvassa el a különálló Süti Tájékoztatónkat.

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Kizárólag az Egyesület azon engedéllyel rendelkező munkatársai és szervezeti egységei férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi (az alábbi részletezett esetek kivételével).

Harmadik személyeket (a továbbiakban „Adatfeldolgozó”) bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával. Ezekkel az Adatfeldolgozókkal, mint például jogi és más tanácsadókkal, szakértőkkel, akik segítenek minket, megoszthatjuk az Ön személyes adatait Mindazonáltal, minden ilyen esetben biztosítjuk a személyes adatok bizalmas és titkos kezelését, például titoktartási megállapodások megkötésével.
Ilyen harmadik fél Adatfeldolgozók az alábbiakban felsorolt személyek:

1.) Adatfeldolgozó neve: Merlin Kft.

Kapcsolat Székhely: 1119 Budapest Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.
Honlap: www.merlin.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +3613362700
Adatvédelmi ügyekért felelős személy Sasi Nagy Zsuzsa
Milyen személyes adatot kezel? név, email cím, Érintett által a Honlap üzenetküldő formuláján az Adatkezelési tájékoztató megismerését követően önkéntesen megadott személyes adatok
Milyen adatfeldolgozási tevékenységet lát el? Weboldalhoz kapcsolódó reklámkampány lebonyolítása, személyes adatok tárolása, a Weboldal üzemeltetése, a weboldalon keresztül beérkező kérések, kérdések kezelése, megválaszolása, továbbítása az Egyesület felé
Mi az Adatfeldolgozó tevékenységének célja? honlap népszerűsítése, interakció biztosítása az Egyesület és a honlap felhasználói között a honlap témájában

 

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat 3 évig őrizzük meg annak érdekében, hogy a személyre szabott válaszadáson túl feltehetően Önt érintő és az Ön érdeklődési körébe is tartozó, naprakész tartalmakat közölhessünk. Ezen felül akkor őrizzük meg személyes adatait, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

  • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
  • a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik; valamint
  • az Egyesületre vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az Egyesület adatkezelésre kötelezi, illetve az Egyesületre ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Egyesület követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

MILYEN NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS TÖRTÉNIK?

Amennyiben nem tájékoztatjuk Önt másképp ebben az Adatkezelési Tájékoztatóban vagy bármely más kommunikációnkban, nem továbbítjuk az Ön személyes adatát olyan országba vagy olyan területre, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül található.

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Az általunk kezelt információk biztonságának védelme érdekében Secure Sockets Layer („SSL”) protokollt és jelszavas kódolást alkalmazunk.

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.
Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, az Egyesület adatkezeléseit felügyelő illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat, név szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; honlap: www.naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400; fax szám: +36 1 391 1410; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) vagy ahhoz az illetékes adatvédelmi szabályozó hatósághoz, amely az Európai Unió azon tagállamában található, ahol az Ön lakóhelye, munkavégzésének helye vagy az adatvédelmi jogsértés helye van.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek és saját adatkezelési szabályzataiknak megfelelően üzemelnek. Az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért Egyesületünk nem felelős.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben további információra lenne szüksége vagy érintetti jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Egyesület erre kijelölt csatornán keresztül (telefonszám: +36 1 336 2700; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A honlapon található tartalmak egészségügyi információs és egészségnevelő célt szolgálnak, nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultáció vagy vizsgálat szükségességét, ezért tünetek, kérdés esetén mindig forduljon szakorvoshoz.

 

 

A honlapon található tartalmak egészségügyi információs és egészségnevelő célt szolgálnak, nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultáció vagy vizsgálat szükségességét, ezért tünetek, kérdés esetés minden esetben forduljon szakorvoshoz.